ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ:

Ολοκληρώθηκε η προεργασία και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (219 από 13/11/2020) το Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», στο οποίο εμπεριέχονται διατάξεις που ικανοποιούν αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ενώ αναμένουμε την περαιτέρω τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική εξέλιξη του Αστυνομικού προσωπικού (Βαθμολόγιο).

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 τροποποιείται το π.δ. 24/ 1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» έτσι ώστε να προάγονται ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ οι Αξιωματικοί του ν.δ. 649/ 1970 (ΤΕΜΑ) εφόσον προαχθεί στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος αξιωματικός που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών (ΣΑΕΑ).

Στην ίδια διάταξη περιλαμβάνεται ρύθμιση για την αναδρομική προαγωγή της κατηγορίας αυτής των Αξιωματικών η οποία είχε καθυστερήσει εδώ και δυο χρόνια.

Παράλληλα, τροποποιείται το άρθρο 49 του π.δ. 24/1997 ως εξής:

«Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής: Αντιστράτηγος – Αρχηγός 66ο έτος, Αντιστράτηγος 64ο έτος, Υποστράτηγος 63ο έτος, Ταξίαρχος 62ο έτος, Αστυνομικός Διευθυντής 60ο έτος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58ο έτος, Αστυνόμος Α’ 57ο έτος, Αστυνόμος Β’ 55ο έτος και Υπαστυνόμος Β’ 55ο έτος».

Επίσης με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 49 του π.δ. 24 /1997, παρέχεται η δυνατότητα στους Ταξιάρχους και Υποστράτηγος που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους εφόσον συμπληρώνουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά το έτος διενέργειας των κρίσεων, να παραμένουν στο βαθμό και να κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του επόμενου έτους.

Επίσης παραμένει σε ισχύ η διάταξη που προβλέπει ότι οι Αξιωματικοί με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή εφόσον το επιθυμούν δύνανται να παραμένουν με αίτησή τους ένα επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι και το 61ο.

Τροποποιήσεις, όμως, επέρχονται και στο π. δ. 27/ 1986 «Άδειες προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας». Ειδικότερα στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι «στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας 5 ημερών, σε περίπτωση τέλεσης γάμου, αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση αυτού, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού».

Σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών, προστίθενται επιπλέον κατηγορίες αδειών στους αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο, γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου 453 8/2018, ή αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας κατά το άρθρο 1464 του Αστικού Κώδικα. Σε αυτούς χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 53 του νόμου 3528/2007, άδεια».

Οι εν λόγω ρυθμίσεις ικανοποιούν διαχρονικά αιτήματα των Ομοσπονδιών μας, πλην όμως οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η Πολιτική & Φυσική Ηγεσία με γνώμονα την λειτουργία των υπηρεσιών, πρέπει να δρομολογήσει άμεσα τις αλλαγές στο Βαθμολόγιό μας ώστε να αποκατασταθούν οι υφιστάμενες αδικίες ενός Βαθμολογίου που νομοθετήθηκε το 2008 με σκληρό πυρήνα τα 25 έτη του υπηρεσιακού βίου και είναι αδιανόητο να εξακολουθεί να ισχύει όταν πια ο υπηρεσιακός βίος αγγίζει τα 40 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας.ΠΗΓΗ