Ξεκίνησε η διαδικασία για τις αιτήσεις στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε τριάντα (30) και σε εκατό (100) αντιστοίχως.

Υποβολή αιτήσεων

Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 06/05/2019 ημέρα Δευτέρα, έως και 15/05/2019 ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τις οδηγίες στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Μετά την εισαγωγή του/της υποψηφίου/ας στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την συμπλήρωση όλων των στοιχείων αυτής, παρέχονται οι εξής επιλογές: i. Προσωρινή αποθήκευση, όπου επιτρέπεται ο υποψήφιος να μεταβάλλει/διορθώσει τα δηλωθέντα στην Αίτηση στοιχεία του.

ii. Οριστική Καταχώριση της Αίτησης– Υπεύθυνης Δήλωσης. Μετά την επιλογή της «Οριστικής Καταχώρισης» δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή/διόρθωση στοιχείων από τον υποψήφιο.

iii. Εκτύπωση της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης. Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την «Οριστική Καταχώριση» της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους [είτε οι ίδιοι/ες, είτε οι ασκούντες τη γονική μέριμνα – εποπτεία σε περίπτωση ανήλικου/ης υποψήφιου/ας (δηλαδή υποψήφιου/ας που κατά την ημερομηνία υπογραφής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της)] και αφού θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 06/05/2019 ημέρα Δευτέρα έως και 16/05/2019 ημέρα Πέμπτη, στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού). Διευκρινίζεται ότι, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα συμπληρωθεί και καταχωρηθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να επακολουθήσει η εμπρόθεσμη υποβολή της ταχυδρομικά (ήτοι μέχρι και την 16/05/2019), με συστημένη αλληλογραφία, μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, απορρίπτεται και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Πηγή: dikaiologitika.gr

 ΠΗΓΗ