Επιστολή προς την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, με θέμα «Εισφορά υπέρ Συλλογικών Οργάνων Συνταξιούχων» απέστειλε η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών ΛΣ.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής

Κυρία Υπουργέ,

1. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, ότι με την Αριθ. 26806/699/11 -5 2018 Κοινή Απόφασή σας μετά του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ 1841 Β’) και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν4387/16, έγινε η απόδοση και κατανομή της εισφοράς των συνταξιούχων για το 2017, σε κάποιες Ενώσεις Συνταξιούχων, χωρίς όμως να προηγηθεί στοιχειώδης διάλογος και διενέργεια έρευνας ως προς τους πραγματικά δικαιούχους την επιστροφή των κρατήσεων των μελών τους.

Ερωτηματικά βεβαίως δημιουργούνται από το γεγονός, ότι στην παραπάνω ΚΥΑ, γίνεται μνεία ότι αποδίδεται στις Ομοσπονδίες και συλλόγους που αναφέρονται σε αυτήν ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συνταξιούχων μελών τους(;;)

2. Από την κατανομή αυτή διαπιστώσαμε, ότι απουσιάζει η συνταξιουχική οργάνωση (Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος) που εκπροσωπεί θεσμικά τους Συνταξιούχους Λιμενικούς και η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί από το έτος 1988, με καταστατικό που εγκρίθηκε με την αριθ. 190/29-04-1988 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και έχει ως σκοπούς ανάλογους με αυτούς που έχουν όλες οι Ενώσεις Αποστράτων των άλλων Στρατιωτικών Σωμάτων.

Στοιχεία για την ταυτότητα αλλά και τους -κατά το καταστατικό της- σκοπούς της Ένωσή μας, είμαστε στην διάθεσή σας, να προσκομίσουμε ενόψη και της έκδοσης της Απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν οι δικαιούχεςσυνταξιουχικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες- Σωματεία- Συνομοσπονδίες), οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κατανομή, τα κριτήρια και η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος ελέγχου της ορθής διαχείρισης των ποσών της μηνιαίας εισφοράς συνταξιούχων άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄)

3. Στην Κοινή Απόφασή σας δεν διευκρινίζεται, αν το ποσό που απονεμήθηκε αποτελεί το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά του συνόλου των συνταξιούχων ασφαλισμένων έτους 2017.

Επίσης δεν γίνεται καμία μνεία για την διαδικασία και για το πώς θα γίνει η κατανομή/ανακατανομή στις δικαιούχες Ενώσεις των ποσών που απονέμονται ήδη σε συγκεκριμένες ενώσεις με την ΚΥΑ αυτή και αφορούν εισφορές συνταξιούχων έτους 2017.

4. Επιπρόσθετα και για την άρση κάθε αμφισβήτησης επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α. Το γεγονός ότι, τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν 4387/16 «…Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις….. με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων», όσο και από την παράγραφο 6 της Κοινής Απόφασης σας στην οποίαν αναφέρεται ότι το απονεμόμενο ποσό θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 3395 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κλπ» τεκμαίρεται, ότι η κατανομή της εισφοράς αφορά σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

β. Το γεγονός ότι η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΕΑΑΛΣ) αποτελεί νόμιμο σωματείο Ν.Π.Ι.Δ., και εκπροσωπεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το σύνολο των αποστράτων του Λ.Σ.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή με την εκδοθείσα Κοινή Απόφασή σας πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθούν μεταξύ των Ενώσεων των συνταξιούχων πολύ περισσότερα και δυσεπίλυτα προβλήματα από αυτά που πιθανόν επιδιώκατε να επιλυθούν, παρακαλούμε όπως, προβείτε άμεσα στην συμπλήρωση της με την συμπερίληψη και της Ενώσεώς μας ως δικαιούχου της απονεμόμενης αναλογικά εισφοράς των μελών της για το έτος 2017 και επόμενα.

Εν αναμονή των ενεργειών σας παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή κάθε πληροφορία

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος, Βασίλειος Μανωλάκος
Ο γ.γ., Δημήτριος ΣαϊτάκηςΠΗΓΗ