Ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση εξαιτίας της βύθισης του «Αγία Ζώνη ΙΙ» εξέδωσε αργά χθες το βράδυ το Λιμενικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ»”.

1. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο το οποίο μεταφέρεται ως φορτίο διά θαλάσσης, διέπεται από τη Δ.Σ. Αστικής Ευθύνης 1992 (CLC΄92) που κυρώθηκε με το ν. 314/76 (Α’ 106) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 197/95 (Α’ 106) και 286/02 (Α΄ 256) και ισχύει, τη Δ.Σ. για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή που κυρώθηκε με το ν.1638/86 (Α΄108) όπως ισχύει καθώς επίσης και του Πρωτόκολλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 3482/06 (Α΄163), όπως ισχύει.
2. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης του «Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», γνωρίζονται τα ακόλουθα αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης εφόσον αυτά θεμελιώνονται στο ανωτέρω νομικό πλαίσιο:
α. O Διεθνής Οργανισμός των Κεφαλαίων αποζημίωσης για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο (International Oil Pollution Compensation FUNDS, (IOPC FUNDS)) ίδρυσε στις 02 Νοέμβρη 2017, τοπικό γραφείο έγερσης αιτημάτων αποζημίωσης (Local Claims Office), για την υποβολή των αξιώσεων που προέκυψαν από τη ρύπανση που προκλήθηκε συνεπεία της βύθισης του εν λόγω δεξαμενόπλοιου.
Το γραφείο λειτουργεί στον Πειραιά στην οδό Σκουζέ 26, στον 4ο όροφο, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύκολη και έγκαιρη υποβολή όλων των αξιώσεων αποζημίωσης. Στοιχεία επικοινωνίας με το εν λόγω γραφείο αναφέρονται ως κάτωθι:
Τηλέφωνο/Φαξ: +30 210 4282334
Email: cso@iopcfundsclaims.org
β. η ασφαλιστική εταιρεία του εν λόγω Δ/Ξ έχει υποβάλει ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Δ.Σ. CLC΄92 για το ποσό των 5.409.925,40 ΕΥΡΩ το οποίο έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 666/1982 (Α΄ 138), όπως ισχύει.

3. Ζημιωθέντες συνεπεία της ρύπανσης που προκλήθηκε από τη βύθιση εφόσον ασκούν αξιώσεις με βάση το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, δύνανται να απευθυνθούν απευθείας στο τοπικό γραφείο έγερσης αιτημάτων αποζημίωσης ή/και να ασκήσουν τις αξιώσεις τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 666/1982 (Α΄ 138), προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημίωση.
4. Ενδεικτικά αξιώσεις Αποζημίωσης δύναται να εγερθούν μεταξύ άλλων για:
– Χρήση εξοπλισμού καθαρισμού και λήψης προληπτικών μέτρων.
– Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.
– Έμμεση ζημία.
– Καθαρή οικονομική ζημία (π.χ. μείωση εσόδων λόγω μη δυνατότητας δραστηριοποίησης στην περιοχή που επλήγη)
– Περιβαλλοντική καταστροφή.

5. Το περιεχόμενο της αξίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατά το δυνατόν λεπτομερή αναφορά της ζημιάς που υπέστη ο αξιών την αποζημίωση και να συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης των αξιώσεων σε συνάρτηση με το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη και τα ανάλογα παραστατικά. Σε κάθε περίπτωση πληροφορίες για αποζημιωτέες αξιώσεις, λεπτομέρειες υποβολής τους και απαιτούμενα στοιχεία προσκόμισης μπορούν να αναζητηθούν και στο τοπικό γραφείο.
6. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης και αποστολής των αιτημάτων στο γραφείο έγερσης αιτημάτων αποζημίωσης (Local Claims Office) καθώς και ενδεικτικοί μορφότυποι υποβολής αυτών, δύναται να ανακτηθούν στην ελληνική γλώσσα μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://www.iopcfunds.org/agia-zoni-ii-claimants/gr/ .ΠΗΓΗ