Της Γκελεστάθη Ιωάννας, Επικεφαλής Ν.Δ. Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη

 Η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων στην οποία θα υπάγονται η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης συγχρόνως αναβαθμιζόμενη σε Διεύθυνση και τα Τμήματα Μεταγωγών Δικαστηρίων των Αστυνομικών Διευθύνσεων θα εξαλείψει χρόνιες παθογένειες και θα επιλύσει καθημερινές αρρυθμίες. Η ολοκλήρωση κάθε μεταγωγής με την υπάρχουσα διάρθρωση απαιτεί την υπερκέραση του αποσπασματικού τρόπου με τον οποίο κάθε συμμετέχουσα Υπηρεσία Μεταγωγών Δικαστηρίων προσεγγίζει μια διαδικασία η οποία την υπερβαίνει απαιτώντας συνέργιες. Αντιθέτως η διεκπεραίωση των μεταγωγών από μια ενιαία διοικητικά δομή θα εξελιχθεί σε εύκολη προς επίλυση άσκηση. Η ύπαρξη Γενικής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων θα διασφαλίσει μέσω του κεντρικού συντονισμού την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής εκτός φυλακής κάθε μεταγόμενου κρατούμενου η οποία αποτελεί ζητούμενο για λόγους ασφάλειας κράτησης αλλά και για λόγους προσμέτρησης ποινής. Ταυτόχρονα η υπαγωγή κάθε επιμέρους Υπηρεσίας Μεταγωγών Δικαστηρίων σε μια ενιαία διοικητικά δομή θα εξασφαλίσει την συνολικά ορθολογικότερη διαχείριση τόσο των υπαρχουσών δυνάμεων όσο και των υπαρχόντων μέσων. Επιπλέον η προτεινόμενη Γενική Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών Μεταγωγών Δικαστηρίων αλλά και μεταξύ των Υπηρεσιών Μεταγωγών Δικαστηρίων και των Καταστημάτων Κράτησης ώστε να αποφεύγεται το μεταξύ τους έλλειμμα συνεννόησης το οποίο εν μέρει οφείλεται στην υπάρχουσα διάρθρωση των πρώτων. Παράλληλα με την σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων χρήσιμη θα αποδειχθεί η κατάργηση των αναχρονιστικών και εν πολλοίς μη εφαρμοζόμενων διατάξεων οι οποίες προβλέπουν ένα αμετάβλητο ως προς τα δρομολόγια αλλά και τη συχνότητα και τη διάρκεια αυτών εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεταγωγών έκαστης Υπηρεσίας Μεταγωγών Δικαστηρίων καθώς η ενιαία διοικητικά δομή θα επιτρέπει σαφή και έγκαιρη γνώση τόσο των ανά την επικράτεια αναγκών για μεταγωγές όσο και των υπαρχουσών δυνάμεων και των υπαρχόντων μέσων ώστε να καθίσταται εφικτός ο ad hoc πανελλαδικός εβδομαδιαίος σχεδιασμός ο οποίος θα εγγυάται πέραν των άλλων ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στη διεξαγωγή των μεταγωγών. Τέλος στη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της συζητούμενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων θα συντελέσει η δημιουργία Τμημάτων Μεταγωγών Δικαστηρίων και στους Νομούς που διαθέτουν μεν Κατάστημα Κράτησης δεν διαθέτουν όμως Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων ώστε να προστεθούν οι απαραίτητοι κρίκοι στην αλυσίδα.

      Η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων στην οποία θα υπάγονται η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και οι Διμοιρίες Υποστήριξης των Αστυνομικών Διευθύνσεων ομοίως κρίνεται αναγκαία καθώς οι δυνάμεις τους καλούνται διαρκώς να επιχειρούν όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της χωρικής εμβέλειας των Διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν καθιστώντας απαραίτητη την δυνατότητα συντονισμού τους από μια ενιαία διοικητικά δομή. Επιπλέον προτείνεται η σύσταση Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πλην ασφαλώς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τα οποία θα υπάγονται στην προτεινόμενη Γενική Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και τα οποία θα αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα σε αυτήν και στις Διμοιρίες Υποστήριξης προκειμένου η ενιαία διοικητικά δομή να λειτουργεί εύρυθμα. Η συζητούμενη Γενική Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων έχοντας συνολική εικόνα τόσο των ανά την επικράτεια αναγκών για λήψη μέτρων τάξης όσο και των υπαρχουσών δυνάμεων και των υπαρχόντων μέσων θα επιμερίζει ορθολογικά το αστυνομικό έργο οργανώνοντας τις εκτός έδρας μετακινήσεις όσων και όποιων δυνάμεων κρίνεται δέον διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εντός έδρας απρόσκοπτη συνέχιση των καθηκόντων των υπολοίπων δυνάμεων μέσω της αδιάλειπτης συνεργασίας των επιμέρους Διευθύνσεών Αστυνομικών Επιχειρήσεων και των επιμέρους Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων με τις οικείες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και με τις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις. Η ύπαρξη Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων θα διευκολύνει καταλυτικά όχι μόνο τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δυνάμεων καθιστώντας την διοικητική μέριμνα εύκολη προς επίλυση άσκηση αλλά και την εκτός έδρας ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των δυνάμεων καθιερώνοντας την δραστικότερη συμμετοχή των επικεφαλής τους στο σχεδιασμό της λήψης μέτρων τάξης στα οποία οι δυνάμεις θα καλούνται από διαφορετικές των οικείων τους Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και από διαφορετικές των οικείων τους Αστυνομικές Διευθύνσεις να συνδράμουν. Παράλληλα η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων θα μεταφραστεί σε κοινό τρόπο εκπαίδευσης του συνόλου των υπαγόμενων σε αυτήν δυνάμεων με αποτέλεσμα αφενός να έχουν τις ίδιες επιχειρησιακές δυνατότητες οι ανήκουσες στις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων δυνάμεις με τις ανήκουσες στα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων δυνάμεις ώστε να απαιτούνται λιγότερες εκτός έδρας μετακινήσεις των πρώτων προς συνδρομή των δεύτερων και αφετέρου να λειτουργούν όλες οι δυνάμεις με το ίδιο modus operandi οψέποτε απαιτείται να ενεργήσουν από κοινού. Τέλος η αποτελεσματική λειτουργία της εξεταζόμενης Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων προϋποθέτει ότι οι Διμοιρίες Υποστήριξης θα συγκροτούνται από προσωπικό το οποίο θα απασχολείται αποκλειστικά σε αυτές ώστε αφενός το προσωπικό αυτό να διέπεται από τον απαραίτητο επαγγελματισμό και αφετέρου να εξαλειφθούν φαινόμενα άδικης μεταχείρισης του προσωπικού εν γένει ως προς τη συμμετοχή ή μη στις εκτός έδρας μετακινήσεις. Οι δυνάμεις των Διμοιριών Υποστήριξης όπως άλλωστε και οι δυνάμεις των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης ελλείψει χρείας λήψης μέτρων τάξης θα συμμετέχουν στην καθημερινή αστυνόμευση συνεργαζόμενες μέσω των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων με τις οικείες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και με τις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)ΠΗΓΗ