Στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού», η αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υπέβαλε αίτημα τροποποίησης χρηματοδότησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μεταξύ άλλων και η πρόσληψη 100 συνοριακών φυλάκων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης.

Αυτό γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, σε απάντησή του προς την κοινοβουλευτική Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Ροδόπης του ΚΙΝΑΛ, Ιλχάν Αχμέτ, σχετικά με τη σειρά προβλημάτων που ταλανίζουν το αστυνομικών σώμα στη Ροδόπη.

Ακόμη, στην απάντηση του Υφυπουργού επισημαίνεται ότι από πλευράς Υπουργείο “θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης κατά τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους, ενώ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή εδαφικής αρμοδιότητάς τους, αυτές ενισχύονται – έως 30/4 τρέχοντος έτους – με 94 αστυνομικούς υπαλλήλους.

Ολόκληρη η απάντηση του κ. Οικονόμου

“Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 7017/4/24353-γ’ από 02-10-2020 Έγγραφό μας, επί της με αριθμό 2676/ 09-09-2020 Αναφοράς του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, εξαρτάται από ένα συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Στην κατεύθυνση αυτή επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση – αναδιάταξη όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας [π.δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 14), ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει].

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ως άνω π.δ/τος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Ροδόπης, πλέον του Επιτελείου, προβλέπεται να λειτουργούν και να υπάγονται διοικητικά σε αυτή οι εξής Υπηρεσίες: α) Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, β) Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής, γ) Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, δ) Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής, ε) Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, στ) Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών, ζ) Αστυνομικό Τμήμα Σαπών, η) Αστυνομικός Σταθμός Ξυλαγανής, θ) Αστυνομικός Σταθμός Οργάνης, ι) Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και ια) Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 100, ορίζονται τα Τμήματα Διαβατηριακού Ελέγχου και η αρμοδιότητά τους για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών, ενώ με την υπ’ αριθ. 7001/2/1478-μβ’ από 20-04-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ – 1540), καθορίζονται τα καθήκοντα των εν λόγω Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του διαβατηριακού ελέγχου στα σημεία αρμοδιότητά τους.

Όσον αφορά δε στο μεθοριακό σημείο Νυμφαίας, καθίσταται γνωστό ότι, δυνάμει του ν. 3780/ 2009 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 133), τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση με τη διέλευση των συνόρων, με ειδικότερη πρόβλεψη (άρθρο 1 παρ. 6Α) περί της δυνατότητας των Συμβαλλόμενων Μερών να συμφωνήσουν, με την ανταλλαγή γραπτών κοινοποιήσεων, για την επέκταση της εφαρμογής της αναφερόμενης Συμφωνίας και σε άλλα συνοριακά σημεία διέλευσης. Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθ. 7001/9/42 από 23-01-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ – 247), το μεθοριακό σημείο Νυμφαία, του νομού Ροδόπης, καθορίζεται ως σημείο εισόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος και εξόδου από αυτό, ενώ ο διαβατηριακός έλεγχος διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής. Προσέτι, δυνάμει του ν. 4725/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 180), κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο Νυμφαίας – Μακάζα, η οποία συνομολογήθηκε με ανταλλαγή Ρηματικών Διακοινώσεων (Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου 2014, αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Δ.Α. Ροδόπης κατά τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους, ενώ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή εδαφικής αρμοδιότητάς τους, αυτές ενισχύονται -έως 30-04 τ.ε.- με 94 αστυνομικούς υπαλλήλους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού», από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου υποβλήθηκε Αίτημα Τροποποίησης Χρηματοδότησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί -μεταξύ άλλων- η πρόσληψη εκατό 100 Συνοριακών Φυλάκων στη Δ.Α. Ροδόπης.

Πέραν των ανωτέρω, καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4772/ 2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 17), η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 94), για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, παρατείνεται έως 31-12-2021.

Περαιτέρω, όσον αφορά στο ζήτημα του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθίσταται γνωστό ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει προμηθευτεί, κατά το παρελθόν, συνολικά 10 διασκευασμένα οχήματα με χωριστό θάλαμο πίσω επιβατών, ενώ αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανανέωση του στόλου οχημάτων με 26 οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές των σχετικών διατάξεων του π.δ/τος 45/ 2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 73), με τη συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δέον δε να σημειωθεί ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 21-12-2020 έως 06-03 τ.ε., έχουν κατανεμηθεί στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 700 αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Τέλος, αναφορικά με τους δείκτες εγκληματικότητας στην εδαφική αρμοδιότητα της Δ.Α. Ροδόπης κατά τον μήνα Ιανουάριο τ.ε., σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έτους 2020, επισυνάπτεται σχετικός πίνακας”.

 ΠΗΓΗ