Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΘΕΜΑ: Μετασxoλική άδεια έτους 2020 Ειδικών Φρουρών Κατάταξης 2019 (Εκπαιδευτική Σειρά 9η)

Όπως είναι γνωστό, το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., με το υπ’ αριθ. 63/14-11-2019 έγγραφό του προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία ανέδειξε έγκαιρα, ενόψει της τελικής αποφοίτησης των νέων Ε.Φ. και ανάληψης καθηκόντων σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. εντός της εορταστικής περιόδου 2019, το πρόβλημα παντελούς απουσίας πρόβλεψης/μέριμνας χορήγησης αδειών κατά το έτος 2020 για τους νέους Ειδικού Φρουρούς, με ειδικότερο αίτημα την εκδήλωση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το σκοπό απόλαυσης από αυτούς του αγαθού της άδειας για το έτος 2020.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αποδεχόμενος ως απολύτως δίκαιο το αίτημα του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., για πρόβλεψη χορήγησης αδείας κατά το έτος 2020, με την υπ’ αριθ. 7002/12/1-λδ΄ από 26-6-2020 απόφασή του, προέβη, στην αντικατάσταση της διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 (Πίνακες Αποτελεσμάτων -Έξοδος από τη Σχολή) της υπ’ αριθ. 7002/12/1-στ΄/99 υπουργικής απόφασης, «Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών (Β΄ 1845), ως ακολούθως: «Στους επιτυχόντες εξερχόμενους της Σχολής χορηγείται μετά το πέρας της εκπαίδευσης άδεια απουσίας διάρκειας εννέα (9) ημερολογιακών ημερών με πλήρεις αποδοχές», η οποία δύναται να χορηγηθεί μέχρι την 31-12-2020.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω ‘’μετασχολική’’ άδεια δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 4 (Βραχεία άδεια) του Π.Δ. 27/1987 «Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α 11), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το δικαίωμα λήψης και βραχείας αδείας, έως την 31-12-2020. Ως εκ τούτου,  αναμένεται άμεσα η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. οφείλει να επισημάνει, ως θεματοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του, ότι η έγκαιρη ανάδειξη του προβλήματος και η πραγματική πολιτική βούληση ικανοποίησης δίκαιων αιτημάτων, είχε χειροπιαστό αποτέλεσμα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠΗΓΗ