Τροπολογία, με την οποία παρέχεται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η δυνατότητα να εισπράξει οφειλόμενα ποσά από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας για έργα που έχουν εκτελεστεί, κατέθεσε η Κυβέρνηση και αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη.

Στόχος είναι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και να παρασχεθεί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, ο αναγκαίος χρόνος για την αναδιάρθρωση της εταιρείας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της.

Όπως ειδικότερα ορίζεται, πάσης φύσεως απαιτήσεις της ΕΑΒ ΑΕ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, για παροχή υπηρεσιών ή σε εκτέλεση συμβάσεων προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανένα είδος παρακράτησης και δεν συμψηφίζονται με οφειλές της εταιρείας αυτής προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι ποσοστού 80%.

Η ρύθμιση θα έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής, μέχρι την έναρξη ισχύος αυτής και δεν έχει εξοφληθεί. Επίσης, η ΕΑΒ ΑΕ εξαιρείται, μέχρι 31.12.2014, από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, για τις ρητά οριζόμενες πράξεις ή συναλλαγές αυτής.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις που υπογράφονται από τους υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής ‘Αμυνας και Εσωτερικών, δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ