Λάβαμε και δημοσιεύουμε άρθρο του αντιστρατήγου ε.α. του Π.Σ., Ανδριανού Γκουρμπάτση: 

Επιβεβαιώνονται στην πράξη λάθη και παραλείψεις που είχαν ευρέως διατυπωθεί κατά την ψήφιση του Ν. 4662/2020, με τον αναμορφώθηκε προσφάτως η αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα ενόψει και του επαπειλούμενου κινδύνου από την εξάπλωση του κορωνοϊού στην ελληνική κοινότητα, διαπιστώνεται η απουσία ή σε καλύτερη περίπτωση η υποτονική παρουσία (συντονισμό των συναρμοδίων εμπλεκομένων Υπουργείων, Φορέων, Υπηρεσιών και Αρχών) του νεοπαγούς Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπιση Κινδύνων κατά τη διαχείριση της ως άνω επιδημίας. Ειδικότερα με το άρθρο 2 του Ν. 4662/2020 συστάθηκε Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ο οποίος, όπως ορίζεται, καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και συνιστά το σύνολο των συντρεχουσών επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας, έχει δε ως αποστολή, μεταξύ άλλων, αφενός μεν την πρόληψη, ετοιμότητα και προστασία της ζωής και υγείας των πολιτών που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως λχ και από την απειλή των επιδημιών, σε ειρηνική περίοδο και αφετέρου τη μείωση του κινδύνου και την αντιμετώπιση, αποκατάσταση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών. Περαιτέρω και κατά το άρθρο 6 του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζονται οι Διαβαθμίσεις Κατάστασης Ετοιμότητας, οι οποίες, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 αυτού, είναι: α) Κατάσταση Συνήθους Ετοιμότητας, β) Κατάσταση Αυξημένης Ετοιμότητας, γ) Κατάσταση Επιφυλακής και δ) Κατάσταση Κινητοποίησης, ενώ στην παρ. 2 αυτού ορίζεται ότι στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται μέτρα ορισμένης χρονικής διάρκειας. Εξάλλου κατά το άρθρο 26 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι λόγω επαπειλούμενου κινδύνου ή προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντος, όπως εν προκειμένω η επιδημία του κορωνοϊού, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να κηρύξει τις επαπειλούμενες περιοχές σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Επίσης κατά το άρθρο 28, παρ. 2 του Ν. 4662/2020 συνιστά υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του προαναφερόμενου Εθνικού Μηχανισμού και έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και τον συντονισμό του συνόλου των δράσεων πολιτικής προστασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση, εκτός των φυσικών ή άλλων ανθρωπογενών καταστροφών και των απειλών που δύνανται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Επίσης με την υπουργική απόφαση ΥΑ υπ. αρ. ΔΙα / ΓΠ.οικ. 15942/2020 (Β΄725/8-3-2020) αποφασίστηκε η επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων, ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών κάθε τύπου και βαθμού των ΠΕ Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου από 8/3/2020 έως 18/3/2020. Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφές, ότι δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν γίνεται δημοσίως ορατή λχ μέσω των ΜΜΕ ή σχετικών Δελτίων Τύπου, η παρουσία του Εθνικού Μηχανισμού σε επίπεδο συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων, όπως μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και γενικά των Υγειονομικών Αρχών και των Περιφερειών. Επίσης δεν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΓΓΠΠ σε ποια από τις προαναφερόμενες κατά τον νόμο Καταστάσεις Ετοιμότητας βρίσκονται τουλάχιστον στις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες ο Εθνικός Μηχανισμός. Εξάλλου, όπως ήδη έχει γραφτεί στον τύπο αλλά και στο διαδίκτυο, πως από το έτος 20002 μέχρι και σήμερα η ΓΓΠΠ δεν έχει εκπονήσει Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Επιδημιών στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη <<ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ>>, το ΠΣ, και το πιο πιθανόν και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς πολιτικής προστασίας, προφανώς και δεν έχει Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και δεν έχει εκπονήσει Ειδικό Σχέδιο, για το πως θα καλυφθεί μια εδαφική περιοχή από άποψη πυροπροστασίας, λχ της ΠΥ Αμαλιάδας, σε περίπτωση που εξαιτίας κρούσματος πυροσβεστών από επιδημία λχ κορωνοιού, τεθεί σε καραντίνα η συγκεκριμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεπώς κλείσουν οι εγκαταστάσεις της για ορισμένο χρονικό διάστημα για να απολυμανθούν και ληφθούν και άλλα πρόσφορα μέτρα καθώς και διαταχθεί ο κατ΄ οίκον περιορισμός μεγάλου αριθμού πυροσβεστών λόγω κρουσμάτων.ΠΗΓΗ