Από αύριο, Πέμπτη θα αρχίσουν να βλέπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα αναδρομικά οι πυροσβέστες, όπως γράφει το Cnn.gr. 

Τα αναδρομικά των πυροσβεστών κυμαίνονται από 410 έως 8.246 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και την οικογενειακή τους κατάσταση και θαπιστωθούν σε 9.500 δικαιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για παράδειγμα, άγαμο αρχιπυροσβέστη, παραγωγικής σχολής με 11 έτη υπηρεσίας, αντιστοιχεί το καθαρό χρηματικό ποσό των 1.671 ευρώ, ενώ για τον ίδιο βαθμό, μη παραγωγικής σχολής, έγγαμο με τέκνα και 20 έτη υπηρεσίας, αντιστοιχούν 1.855 ευρώ καθαρά.

Πυρονόμος, άγαμος, με 17 έτη υπηρεσίας, θα λάβει 1.920 ευρώ, ενώ με τον ίδιο βαθμό, 20 έτη υπηρεσίας και έγγαμος με τέκνα θα λάβει 2.238 ευρώ, αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος».

Πυραγός με 20 έτη υπηρεσίας, άγαμος, θα πάρει το καθαρό ποσό των 3.128 ευρώ, ενώ επιπυραγός με 28 έτη υπηρεσίας θα λάβει 5.028 ευρώ.

Σε αντιπύραρχο, έγγαμο, με 31 έτη υπηρεσίας, το καθαρό χρηματικό ποσό είναι 7.332 ευρώ.

pinakas

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την εφημερίδα, τα ποσά αντιπροσωπεύουν περικοπές σε βασικούς μισθούς και επιδόματα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Επιπλέον, το καταβαλλόμενο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν οι κατηγορίες προσωπικού με βάση τις ισχύουσες κατά την 31η Ιουλίου 2012 μισθολογικές διατάξεις, δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι μισθολογικές ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012.

Η καταβολή των αναδρομικών θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου τα εν λόγω ποσά θα εμφανίζονται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους εκκαθαριστές των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση που πυροσβέστες έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α΄222) και του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 (Α΄246), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.

Ο εν λόγω συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Πηγή: Cnn.grΠΗΓΗ