Προκηρύσσονται εκατόν πενήντα (150) θέσεις ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και πενήντα (50) θέσεις ΟΒΑ στις Ομαδες Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, για ανακατάταξη-επανακατάταξη για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και με δυνατότητα εφάπαξ παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2020.

3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 150 ΘΕΣΕΩΝ ΟΒΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΟΒΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΒΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

4. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται:

α. Από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν (έως την 15η Σεπτεμβρίου και εφόσον διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 6Ε1Λ6-3Ν6)).

β. Από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους). Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι έφεδροι μπορούν να εκτυπώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των παρακάτω υπερσυνδέσμων, επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_150_ΘΕΣΕΩΝ_ΟΒΑ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_50_ΘΕΣΕΩΝ_ΟΒΑ_ΟΥΚ_ΠΝ.pdf

dimosio.grΠΗΓΗ