Δείτε την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Αθήνας:

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 500/12 από 12/04/2021 και υπ’ αριθ. 500/12γ από 12/05/2021 ανακοινώσεών μας, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών γνωστοποιήσαμε στα ενδιαφερόμενα μέλη μας ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των  δικαιολογητικών για την δωρεάν άσκηση και εκδίκαση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση της πληρωμής του συνόλου των ωρών νυχτερινής εργασίας (αρ. 127 παρ. Δ’ περ. β’ Ν. 4472/2017) για τo έτος 2020, στα πλαίσια της οποίας θα διεκδικηθεί και ηθική βλάβη υπέρ ενός εκάστου των συμμετεχόντων.

         Πλην όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα κατέφτασαν στα γραφεία μας δεκάδες παράπονα ότι αρκετές Υπηρεσίες δήλωναν αναρμόδιες να εκδώσουν την ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ που απαιτείται από τους εξουσιοδοτημένους δικηγόρους, δημιουργώντας αναστάτωση στους ενδιαφερόμενους.

          Ύστερα από σχετική αλληλογραφία μας με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1647-21-1011090 από 19-05-2021 έγγραφο Κ.Δ.Υ. & Α.Δ. Α.Ε.Α. λόγω αρμοδιότητας, η χορήγηση των Υπηρεσιακών βεβαιώσεων εκδίδονται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου, με βάση τα στοιχεία που καταχωρεί και τηρεί στο αρχείο της.  

      Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι καλούνται να συνεχίσουν απρόσκοπτα να συλλέγουν και να προσκομίζουν τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά καθημερινά στα γραφεία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. – οδός Καρύστου 3, Αμπελόκηποι- 1ος όροφος τηλ. 2105236302 (ώρες 09.00 – 18.30).

Επισημαίνουμε ότι λόγω των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στη χορήγηση της Υπηρεσιακής ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, παρατείνουμε την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ :Έντυπο στο οποίο έκαστος συμμετέχων αναγράφει τα στοιχεία του που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην αγωγή.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ :Έντυπο εξουσιοδότησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρόγραφα από έκαστο των εναγόντων (ένα αντίτυπο) και να υπογραφεί με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ :Έντυπο σύμβασης που θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρόγραφα από έκαστο των εναγόντων (δύο αντίτυπα) και να υπογραφεί χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ :από την οποία να προκύπτει α) το σύνολο των εκτελεσθεισών νυχτερινών ωρών ανά μήνα του έτους 2020 β) το σύνολο των εκτελεσθεισών νυχτερινών ωρών ολόκληρου του έτους 2020, γ) το σύνολο των αποζημιωθεισών/ πληρωθεισών νυχτερινών ωρών ανά μήνα του έτους 2020.

          Επισημαίνουμε ότι στην αγωγή δύνανται να συμμετάσχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Τα έξοδα κατάθεσης των αγωγών θα καλυφθούν από την Ένωσή μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

 

 

 ΠΗΓΗ