Έγγραφο της ΠΟΑΣΥ προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5146 από 19 Νοεμβρίου 2020), σχετική απόφαση για την αποδέσμευση κεφαλαίων του Τομέα Τ.Π.ΑΣ., του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, οικονομικού έτους 2020.

Η Ομοσπονδία μας με σχετικό έγγραφό της από τις 7 Οκτωβρίου 2020 (Αρ. Πρωτ.: 506/5/13) είχε επισημάνει την αδικία που συντελούνταν εις βάρος κυρίως των εκατοντάδων συναδέλφων της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, οι οποίοι, ενώ επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επαναχορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020 (σχετ. υπ’ αριθ. 1030/20/1975274 από 14-09-2020 έγγραφο του Ταμείου μας), εξαιρέθηκαν από αυτήν, λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Μετά από παρέμβασή μας, το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας έτυχε θετικής αντιμετώπισης, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο ΦΕΚ με την επίμαχη υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται:

  1. Η έγκριση της αποδέσμευσης κεφαλαίων του Τομέα Τ.Π.ΑΣ., του Κλάδου Πρόνοιας, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του, επιπλέον ποσού μέχρι του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, για το έτος 2020.
  2. Τα δάνεια χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ., και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.
  3. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που συνάπτονται δυνάμει του παραπάνω νόμου, καθορίζεται από την υπό στοιχεία Β/7/208/77/01.02.2013 (Β΄462) κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
  4. Η διάθεση του ανωτέρω εγκριθέντος επιπλέον ποσού, αφορά στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2020.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για επιπλέον δάνεια στους ασφαλισμένους που ανήκουν στα ταμεία της τέως Ε.Χ.

 

 ΠΗΓΗ