Προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας

1. Σκαρτσής Νικόλαος του Λεωνίδα

2. Παπαδόπουλος Λάμπρος του Παντελή

3. Δουρβετάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

4. Μαρτζάκλης Απόστολος του Νικολάου

5. Συριτούδης Πασχάλης του Κωνσταντίνου

** Δείτε εδώ ποιοι είναι οι 12 Ταξίαρχοι που αποσταρτεύονταιΠΗΓΗ