Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης τα τελευταία έτη αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Το 2015, 193 κράτη από όλο τον κόσμο συμφώνησαν σε 17 κοινούς στόχους αγνοώντας τις διαφορές τους σε ό,τι αφορά την γεωγραφική τους θέση, την οικονομική τους κατάσταση και τα δημογραφικά τους στοιχεία. Οι στόχοι αυτοί έχουν επηρεάσει και συνεχίζουν με αύξοντα ρυθμό να επηρεάζουν κυβερνήσεις, υπερεθνικούς οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και την καθημερινότητα μας. Οι αλλαγές αυτές μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία και η οικονομία κάθε κράτους. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θεωρείται αναγκαία η προώθηση του Βιώσιμου τρόπου σκέψης (στο ευ’ εξής Βιώσιμη Αντίληψη).

Αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, η Get Involved σε συνεργασία με το UN SDSN Youth Greece, αποφάσισαν να προβούν σε μια κοινή έρευνα σχετικά με το εάν οι εμπράγματες γνώσεις μας επηρεάζουν την Βιώσιμη Αντίληψη μας και σε τι βαθμό. Η έρευνα “Sustainability Literacy and Perspectives” έλαβε χώρα διαδικτυακά από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Το δείγμα της μελέτης είναι Έλληνες ηλικίας 18 με 29 ετών, διαφορετικών ακαδημαϊκών υποβάθρων. Παράλληλα, εξετάστηκε σε τι βαθμό δημογραφικοί παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο επηρεάζουν τις απόψεις και τις γνώμες μας γύρω από την Βιωσιμότητα.

Οι απαντήσεις του δείγματος οδήγησαν σε ορισμένα αξιοσημείωτα συμπεράσματα: από τους προαναφερόμενους δημογραφικούς παράγοντες μόνο η ηλικία επηρεάζει σημαντικά τις απόψεις και τις αντιλήψεις μας, και παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, στις απόψεις αναφορικά με τον τρόπο προώθησης αλλά και την αλληλοσχέτιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρατηρήθηκαν γνωστικά κενά, στο σύνολο του δείγματος ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και επιστημονικού υποβάθρου, πάνω σε σύγχρονα παγκόσμια ζητήματα, αλλά και πάνω σε υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές δυναμικές.

Όταν οι απαντήσεις του δείγματος αφορούσαν τις απόψεις τους, δηλαδή γενικές ιδέες πάνω στην σημασία των Στόχων, υπήρχε συγκέντρωση απαντήσεων σε συγκεκριμένες απαντήσεις. Το ίδιο δεν ίσχυε, στον ίδιο βαθμό, στις απαντήσεις του δείγματος σε ερωτήσεις που εξέταζαν τις γνώμες τους, δηλαδή συγκεκριμένες ιδέες τους πάνω στα ζητήματα των Στόχων. Βέβαια, υπήρξε μεγάλη συσχέτιση απαντήσεων όταν εξετάστηκε η αισιοδοξία του δείγματος για το εάν θα επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030, η πλειοψηφία του δείγματος ήταν απαισιόδοξη για τον χρονικό ορίζοντα επίτευξης των στόχων.

Συμπερασματικά η έρευνα καταδεικνύει ότι όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες – συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου- δεν προετοιμάζουν ή πληροφορούν επαρκώς τους νέους για τα ζητήματα της Βιωσιμότητας. Το έλλειμμα αυτό δεν περιορίζεται σ ένα κλάδο ή ένα πεδίο σπουδών, αλλά είναι ευρύτερο, γεγονός που φαίνεται μέσα από την έρευνα της οποίας τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Get Involved. Όταν σύμφωνα με τους Financial times (https://www.ft.com/content/5cd6e923-81e0-4557-8cff-a02fb5e01d42 ) οι επενδύσεις στην Ευρώπη σε ορίζοντα πενταετίας θα φτάσουν στα 7,6 τρισεκατομμύρια δολάρια – ξεπερνώντας σε ύψος τα συμβατικά επενδυτικά funds- και οι νέοι στην Ελλάδα δεν ενημερώνονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους για ζητήματα βιωσιμότητας ,κατανοεί κανείς την ανάγκη για αλλαγή.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα παρακάτω: 

ΠΗΓΗ