Συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕυρΟΔΔ), που διευθύνει ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στην Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Φλογαίτης.

Αντικείμενο της συνεργασίας αυτής είναι η επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτικών του υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑΧΔΙΚ

Στην ίδια συμφωνία αναφέρεται ότι «η δημόσια πολιτική» που θα ακολουθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑΧΔΙΚ θα καθορίζεται από κοινού από τον εκπρόσωπο του εν λόγω Οργανισμού και τον εκάστοτε υπουργό Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στο πρώτο άρθρο της συμφωνίας αυτής, αναφέρεται ότι σκοπός της είναι «να επιτευχθεί ο κοινός τους στόχος της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών του υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑΧΔΙΚ, ιδίως δε στους τομείς των συμπράξεων δημοσίου –ιδιωτικού τομέα, της νομικής υποστήριξης σε ζητήματα που άπτονται της τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της προώθησης των ηλεκτρονικών διαδικασιών στη Δικαιοσύνη, της επίλυσης νομικών θεμάτων σχετικά με τα δικαστικά κτίρια προς τον σκοπό, μεταξύ άλλων, της συντήρησης και επισκευής αυτών, της υποβοήθησης για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας, καθώς και της εν γένει επικουρίας για την άσκηση των προβλεπομένων στο άρθρο 22 του π.δ. 96/2017 αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του υπουργείου Δικαιοσύνης».

Και καταλήγει το 1ο άρθρο: «Τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία και συμπράττουν ισόρροπα για την υλοποίηση στο πλαίσιο του ως άνω κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού».

Σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία συνεργασίας η υλοποίησή της ανέρχεται στα 195.000 ευρώ και βαρύνει το ΤΑΧΔΙΚ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί τμηματικά, ανά μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος του πρώτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης (9.12.2020) και παράλληλα επισημαίνεται ότι ο ΕυρΟΔΔ απαλλάσσεται από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους. Ο χρόνος της συμφωνίας μπορεί να παραταθεί και πέραν του έτους.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο ΕυρΟΔΔ θα διαθέσει 8 άτομα τα οποία θα έχουν «καθημερινή παρουσία στο υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑΧΔΙΚ» αλλά μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.

Τα 8 αυτά άτομα, σύμφωνα με το ετήσιο ποσό συνεργασίας θα αμείβονται με το ποσό των 2.031 ευρώ (195.000:12=6.250:8=2.031 ευρώ) απαλλαγμένο φόρων, κ.λπ.

Δεσμεύσεις υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΕυρΟΔΔ

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται:

Από την πλευρά του το υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται και μεριμνά για:

·Την διευκόλυνση, με κάθε τρόπο, του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών,

·Την παροχή στον ΕυρΟΔΔ της έγκαιρης και αναγκαίας πληροφόρησης για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου,

·Την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας απαιτηθεί, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και

·Τον ορισμό των εκπροσώπων του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται.

Από την άλλη πλευρά ο ΕυρΟΔΔ δεσμεύεται και μεριμνά για:

·Την υλοποίηση του αντικειμένου που περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας,

·Την απασχόληση και διάθεση επαρκούς αριθμούς επιστημονικού προσωπικού, οριζομένου 8 άτομα, με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, ήτοι πτυχιούχων Νομικής Σχολής, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι .Οικονομικών/Λογιστικής και Πληροφορικής ή άλλων κλάδων, τόσο με καθημερινή φυσική παρουσία στο υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όσο και εξ αποστάσεως, προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας με τον βέλτιστο τρόπο και

·Τον ορισμό του εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται.

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης

Προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης, η οποία θα συγκροτείται από δύο εκπροσώπους του υπουργείου Δικαιοσύνης και έναν του ΕυρΟΔΔ, αλλά μπορεί να «πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό», ενώ «κάθε μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί».

Επισημαίνεται στη συμφωνία συνεργασίας ότι οι αποφάσεις της εν λόγω επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες, να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και «δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς», ενώ οι λεπτομέρειες για την λειτουργία της θα καθοριστούν με απόφαση της επιτροπής αυτής.

Τέλος, κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των δυο μερών θα επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3774/2009 που αφορά «την κύρωση της συμφωνίας έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου».

Δείτε εδώ τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.grΠΗΓΗ